laohu02112019-02-28 03:16:34

如果你上秤系100斤,咁喺镜子里睇自己大概系90斤,喺朋友圈自拍里系85斤。喺证件照集体照里105斤,朋友抓拍110斤,视频录像120斤。。。外婆眼里系70斤。