Kastalia2019-09-17 19:35:57

    晨雨远望(七律)

粉白花潮涌树篱,纷纷春雨鹧鸪啼。
夜来思绪随星转,晨起风尘逐日移。
独斗蚌珠消息渐,相争龙虎势形奇。
高天云阵崩南北,变幻可能成战旗。
                                     2019、9、17
更多我的博客文章>>>